ПЛАТФОРМА - АПЛИКАЦИЯ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ И ТРЕНИРАНЕ НА УМЕНИЯ НА АВТОРИТЕ НА НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

ДОБРЕ ДОШЛИ!

Тази платформа е създадена с подкрепата на Министерството на образованието и науката на Република България, проект ФНИ К 02/79 – ДФНИ К02/2 от 12.12.2014 с изпълнител УниБИТ, Факултет по библиотекознание и културно наследство.

Платформата е създадена така, че да можете интерактивно да се обучавате, като следвате всеки един от модулите или конкетно избрана от Вас задача от менюто.

Платформата има за цел да помогне на български автори успешно да публикуват в списания с Импакт фактор, както и на български научни издания да измерват напредъка си за получаване на място в класацията на издания с Импакт фактор

МОДУЛ 1
Въведение в библиометрията. Този модул дава общ поглед върху библиометрията; контекста на ползване на публикационния анализ и на анализа на цитиранията; основни метрики; основни инструменти за ползване от научния състав

МОДУЛ 2
Обучава как да се постигне влиятелност на една научна публикация. Фокусира се върху използването на библиометрични инструменти и ресурси за самооценка на отделен изследовател, факултет, университет, страна

МОДУЛ 3 ПЛАТФОРМА ЗА РЕДИЗАЙН НА БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ
Обучава издатели и редактори на научни издания как да правят анализ и самооценка на своята работа, като ползват метрики за измерване на влиятелността на своя продукт и за неговия подобрен редизайн. В детайли се разглеждат опции за включването им в Journal Citation Report, както и меню за работа с редакторската система ScholarOne